تبلیغات
آزمایشگاه شیمی - تهیه شناساگر در آزمایشگاه شیمی
چهارشنبه 16 فروردین 1391  11:38 ق.ظ
نوع مطلب: (محلول ها و معرف ها ،) توسط: نیلوفر

 

1- تهیه آب آهک

5گرم اکسید کلسیم رادر150میلی لیتر آب حل کنید. این محلول کدر، شیرآهک نامیده می شود. شیر آهک را با کاغذ صافی، صاف کنید. محلول صاف شده کاملا شفاف، آب آهک است0

 

2- تهیه محلول لوگل

برای تست نشاسته، بی حرکت کردن تاژکداران و مشخص کردن هسته یک گرم یدورپتاسیم را با 25/0 گرم ید جامد مخلوط کرده و در100سی سی الکل صنعتی حل می کنیم.

 

3-تهیه محلول ید

برای رنگ آمیزی سلول های پوششی دهان و تست نشاسته 25/0 گرم ید جامد را در 100سی سی الکل صنعتی حل می کنیم.

 

4-تهیه محلول تورنسل

معرف اسیدهاو بازها

یک گرم تورنسل را در کمی آب مقطر حل کرده و حجم آنرا به 100سی سی می رسانیم.

 

5-تهیه محلول هلیانتین(متیل اورانژ)

معرف اسید و بازها

یک دهم گرم آن را در100سی سی آب مقطرحل می کنیم.

 

6-تهیه محلول فنل فتالئین

2گرم پودر فنل فتالئین رادر50سی سی الکل حل کرده با آب مقطر به100سی سی می رسانیم.

 

7-تهیه محلول نیترات نقره

برای شناخت نمک درعرق- آب معمولی و...

یک گرم پودر نیترات نقره را در100سی سی آب مقطرحل می کنیم و در شیشه های تیره نگهداری مس کنیم.

 

8-تهیه محلول گیمسا

برای رنگ آمیزی گلبول های سفید

یک گرم پودر گیمسا را با 60 سی سی گلیسیرین مخلوط نموده و به مدت 1ساعت در گرم خانه 60 درجه گرما نگهداری می کنیم. پس از خروج 66 سی سی الکل متیلیک 97درجه به به آن اضافه می کنیم. این محلول به نام محلول ذخیره گیمسا است . به هنگام استفاده 5/2سی سی از این محلول را با 3سی سی الکل متیلیک مخلوط کرده و 100 سی سی آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

 

9- تهیه محلول فوشین قلیایی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 5 ثانیه

یک گرم فوشین قلیایی را در100سی سی الکل95 درجه حل کرده و 100سی سی آب مقطر به آن اضافه می کنیم.

 

10- تهیه محلول کارمن زاجی

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در مدت 15دقیقه

برای رنگ کردن بافت های سلولزی به مدت 2-1دقیقه در یک بشر به حد اشباع زاج پتاس در آب حل می کنیم و بوسیله چراغ الکلی آن را به جوش می آوریم سپس یک گرم کارمن قرمز را در هاون سایئده به زاج در حال جوش اضافه می کنیم.10دقیقه بجوشد و پس از سرد شدن آن را با کاغذ صافی، صاف کرده و چند قطره اسید فنیک (برای

 

11- تهیه چسب نشاسته

یک گرم نشاسته را در 100سی سی آب مقطر ریخته و بهم می زنیم. سپس تا نقطه جوش حرارت داده و توسط کاغذ صافی، صاف می کنیم.

 

12- تهیه آب ژاول

برای از بین بردن ترکیبات داخل سلول

در یک شیشه مقداری پر منگنات پتاسیم ریخته و دهانه شیشه را به وسیله چوب پنبه دو سوراخه می بندیم .از یکی از سوراخ های آن بوسیله بورت شیر دار که در آن اسید کلرید ریک ریخته ایم اسید به پر منگنات اضافه می کنیم. از سوراخ دیگر چوپ پنبه لوله خمیده ای عبور می دهیم که سر دیگر آن در داخل سود سوز آور در داخل یک ارلن وارد شود. اسید با پر منگنات کلر آزاد کرده است و کلر با سود سوز آور ترکیب شده و هیپو کلرید سدیم می دهد.

 

13. تهیه محلول سولفات مس

  برای شناخت پروتئین

  یک گرم سولفات مس (کات کبود) را در cc 100 آب مقطر حل می کنیم .

 
 14. تهیه سولفات مس بدون آب

  حدود 5 گرم سولفات مس آبی رنگ را در یک لوله آزمایش ریخته و روی شعله  آنقدر حرارت می دهیم تا پودر آبی رنگ سفید شود .

 

15.تهیه محلول سود 10%

  برای تست پروتئین

10 گرم سود جامد را با ترازو وزن کرده سپس آنرا در100 آب مقطر حل کرده و خوب بهم می زنیم .

 
 16 . تهیه محلول پتاس 5%

co2 برای جذب

         20 گرم پتاس جامد را وزن کرده و آن را در 400 سی سی آب حل می کنیم. 

                                             

17- تهیه اسید کلریدریک 5/0 نرمال

500سی سی آب مقطر را با 5/21 سی سی اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

 

18- تهیه اسید کلریدریک 1 نرمال

100سی سی اب مقطر را با1/8 سی سی اسید کلرید ریک تجاری مخلوط می کنیم.

 

19- تهیه محلول بیکربنات پتاسیم

برای دفع Co2

5 گرم بیکربنات پتاسیم را در 100سی سی آب مقطر حل می کنیم.

 

20- تهیه آبی تولوئیدین

برای رنگ آمیزی کرو موزوم ها

نیم گرم پودر آن را در100سی سی آب مقطر حل می کنیم.

 

21- تهیه استو کار من

برای رنگ آمیزی کروموزم ها

یک گرم کارمن را در 55  سی سی آب مقطرمی جوشانیم.

 

22- تهیه برم تیمول بلو

یک گرم پودر برم تیمول را در یک لیتر آب مقطر حل کرده و یک یا دو قطره آمونیک به آن اضافه می کنیم.

 

23- تهیه بلودومتیل

نیم گرم پودر تجاری بلودومتیل را در یک لیتر آب مقطر حل می کنیم.

 

24- تهیه سبز ید

برای رنگ آمیزی بافت های سلولزی در30 ثانیه

یک گرم سبز ید را در100سی سی الکل 70 درجه حل می کنیم.

 

25- تهیه محلول گلوکز%1

یک گرم گلوکز را به مقداری آب اضافه کرده و حجم آن را به100 سی سی می رسانیم.

 

26- تهیه کشت مخمر

یک گرم پودر گلوکز را در 100 سی سی آب حل کرده یک قاشق چایخوری خمیرترش نان به آن اضافه کنید و هم بزنید.این ظرف را به مدت یک ساعت در حرارت37درجه قراردهید.

 

27- تهیه کشت پارامسی

مقداری یونجه را درظرفی خیس کرده(بهتر است یونجه ها رادریک تا دو هفته قبل از آزمایش خیس کرد و در حرارت هوای آزمایشگاه قرارداد.)

 

28- تهیه محلول پپسین

6 گرم پودر پپسین رادر150سی سی آب درون یک بشر کوچک حل می کنیم.

 

29- تهیه معرف بیوره

4 گرم سود را در500 سی سی آب مقطر حل می کنیم سپس3 گرم سولفات مس آبدار به آن اضافه کرده پس از افزودن 5 گرم یدور پتاسیم به محلول 9گرم تارتارات مضاعف سدیم و پتاسیم اضافه کرده و خوب هم زده محلول حاصله آبی رنگ است.در صورت ظاهر شدن رسوب سیاه یاقرمز محلول،خراب است.

 

30- تهیه محلول قرمز کنگو

برای رنگ کردن بافت های سلولزی

یک گرم پودر آن را در 100سی سی آب مقطر حل می کنیم.

 

31- تهیه قرمز خنثی

برای مشاهده واکوئل های درپارامسی

یک گرم پودر آن را با 100 سی سی آب مقطر مخلوط کرده و به هم زده تا محلول یک در صد بوجود بیاید .

 

32- تهیه محلول فیکساتور

برای نگهداری بافت های گیاهی در ان مقدار 150 سی سی الکل 90 درجه را با مقدار 100 سی سی فرمل 5% مخلوط کرده بعد مقدار 50 سی سی گلیسیرین به آن می افزاییم .

 

 33- تهیه محلول سبز متیل

برای رنگ کردن بافت های چوبی گیاهان در مدت 30 ثانیه

یک گرم پودر تجارتی را در 10 سی سی الکل 70 درجه حل کرده و با آب مقطر حجم آن را به 100 سی سی میرسانیم .

 

 34- تهیه محلول بندکیت کیفی

173 گرم سیترات سدیم و 100 گرم کربنانت  سدیم بی اب را در800 سی سی آب مقطر به کمک گرما حل می کنیم . در ظرف دیگری 3/17 گرم سولفات مس متبلور در 100 سی سی آب مقطر حل کرده به تدریح  به محلول سیترات کربنات اضافه می کنیم و حجم محلول را به یک لیتر می رسانیم.

 

35- تهیه فهلینک

برای شناخت گلو کز

34 گرم سولفاد مس متبلور را در مقدار کمی اب مقطر به کمک حرارت حل کرده و حجم ان را به500 سی سی می رسا نیم.

 

36- تهیه فهلینگ

 برای شناخت گلوکز

173 گرم تارتارات سدیم و پتاسیم را (نمک راشل) در کمی آب حل کرده و 100سی سی سود 15% بدان می افزائیم و حجم محلول را به 500 سی سی  می رسانیم.

 

37- تهیه محلول بیسمارک

یک گرم پودر قهوه ای بیسمارک را در100سی سی الکل 80 درجه حل می کنیم.

 

38- تهیه اسید کلریدریک رقیق

اسید کلریدریک 37% را توسط یک استوانه مدرج برداشته داخل بشر حاوی 150 سی سی آب مقطر می ریزیم . این اسید برای آزمایش هضم پروتئین می باشد .

 

39- تهیه محلول جهت شمارش گلبول های قرمز

1/. گرم نمک طعام ، 5/3 گرم سولفات سدیم ، 25/. گرم کلرور جیوه ، حجم آنها را با  آب مقطر به 100 سی سی می رسانیم .

 

40- محلول 30% کلرور کبالت

برای مشاهده اثر روزنه ها

30 گرم بلور کلرور کبالت را با 100 سی سی آب مقطر پس از حل کردن آن را صاف می کنیم .

 

41- تهیه سود رقیق

برای هضم پروتئین ها

4 گرم سود را در مقداری  آب حل کرده و حجم آن را به یک لیتر می رسانیم .

 

42- تهیه معرف تالن (محلول نیترات نقره آمونیاکی)

به 3 سی سی محلول نیترات نقره 3 قطره محلول سود اضافه کنید . رسوب قهوه ای  رنگ  Hg2o  تولید می شود .سپس محلول آمونیاک به آن بیافزایید تا رسوب حل شود .

 

43- تهیه معرف شیف

1/. گرم فوشین در 100 سی سی آب مقطر به این محلول گاز  so2 سولفیت سدیم و کمی  Hcl  اضافه می کنیم .

 

44- تهیه محلول لوکاس

برای تشخیص انواع الکل ها

17گرم کلرید روی بدون آب مذاب شده را در 5/11 میلی لیتر محلول  Hcl  37% حل کرده و به هم زده و بعد در دسیکاتور خشک شده و دیگر بخارات اسید از آن بلند نشود استفاده می کنیم.


  • آخرین ویرایش:جمعه 23 تیر 1391
نظرات()   
   
Online cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:58 ب.ظ

You actually expressed that effectively!
cialis generique brand cialis nl buy cialis online we like it cialis price cialis price in bangalore acquistare cialis internet order cialis from india free generic cialis chinese cialis 50 mg cialis en 24 hora
canadian pharmacies shipping to usa
دوشنبه 28 خرداد 1397 07:07 ق.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">canadian pharmacies online</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>prescription drugs without prior prescription</a>
pharmacy without dr prescriptions
چهارشنبه 23 خرداد 1397 04:52 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">prescription meds without the prescription</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>online drugstore</a>
canadian pharmary without prescription
سه شنبه 22 خرداد 1397 04:42 ب.ظ
<a href="http://canadianhealthypharmacyrx.com/">canadian pharmacies shipping to usa</a>
http://canadianhealthypharmacyrx.com/
<a href=http://canadianhealthypharmacyrx.com/>online pharmacies canada</a>
canada pharmacies online prescriptions
یکشنبه 20 خرداد 1397 11:40 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">legitimate canadian mail order pharmacies</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>no prescription pharmacy canada</a>
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:06 ب.ظ

Really loads of excellent material.
buy cialis online cialis side effects acquisto online cialis generic cialis review uk cialis 05 walgreens price for cialis generic cialis 20mg tablets cialis generique prix cialis once a da preis cialis 20mg schweiz
canadian pharcharmy online
چهارشنبه 2 خرداد 1397 11:21 ب.ظ
<a href="http://canadianonlinepharmacyhd.com/">approved canadian online pharmacies</a>
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyhd.com/>canadian mail order pharmacies to usa</a>
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:17 ب.ظ

Regards! Loads of info.

enter site 20 mg cialis cost il cialis quanto costa enter site natural cialis dosagem ideal cialis look here cialis order on line cialis super acti cialis farmacias guadalajara cialis generico en mexico buy generic cialis cialis 5 mg scheda tecnica
Bình Dương
جمعه 14 اردیبهشت 1397 10:03 ب.ظ
Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely excellent.

I really like what you have acquired here, certainly like
what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still
take care of to keep it wise. I cant wait to read far
more from you. This is really a wonderful web site.
Viagra 5mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 08:03 ب.ظ

Cheers. Lots of forum posts!

how to buy viagra without a prescription how do you buy viagra online viagra buy pfizer viagra buying cheap viagra online can i buy viagra at cvs buy tadalafil online how to order viagra online online viagra pharmacy online pharmacy usa
final fantasy xv a new empire tricks
پنجشنبه 16 فروردین 1397 06:21 ب.ظ
The story is informed over the course of 15 chapters.
mobilecaralarmsessex.co.uk
پنجشنبه 9 فروردین 1397 10:38 ق.ظ
At this moment I am going away to do my breakfast,
afterward having my breakfast coming again to
read further news.
sitey best mobile apps
دوشنبه 6 فروردین 1397 12:38 ق.ظ
You Can Save Oneself from Being the Victim.
Buy generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:52 ق.ظ

Great content. Appreciate it.
ou acheter du cialis pas cher cialis alternative generic cialis 20mg uk enter site very cheap cialis cialis prices buy cialis uk no prescription venta de cialis canada fast cialis online effetti del cialis cialis rezeptfrei sterreich
techyalfred blog
جمعه 3 فروردین 1397 07:32 ب.ظ
The game's principal story has fifteen chapters.
Cialis 20 mg
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:48 ب.ظ

Thank you! Valuable information!
cialis cipla best buy generic cialis pill online cialis tablets australia cialis free trial viagra or cialis acquisto online cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne we recommend cheapest cialis 40 mg cialis what if i take cialis generico online
mobile game hacks
چهارشنبه 20 دی 1396 08:22 ق.ظ
The maximum that I've got was 79 stars.
globletricksworld
یکشنبه 17 دی 1396 10:05 ق.ظ
Purchase, sell or trade Dungeon Boss accounts.
gift cards tips tricks
شنبه 25 آذر 1396 07:14 ب.ظ
Enter the required amount of Play Retailer Free codes.
digimonlinks hack tool
پنجشنبه 25 آبان 1396 01:00 ب.ظ
Instead, let's simply concentrate on the nice for now.
Soundcloud reposts
جمعه 12 آبان 1396 02:50 ب.ظ
Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to
see if it can survive a twenty five foot drop, just so she can be a
youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has
83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!
Demetrius
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:51 ق.ظ
Hi there everyone, it's my first visit at this web site, and piece of writing is truly fruitful designed for me, keep up posting these types of content.
foot pain side
پنجشنبه 15 تیر 1396 12:40 ق.ظ
Since the admin of this web page is working, no question very quickly
it will be renowned, due to its quality contents.
matthewmass.wordpress.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 03:58 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I found this board and I in finding
It really helpful & it helped me out much. I am hoping to provide something back and help others
such as you helped me.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر