تبلیغات
آزمایشگاه شیمی - آزمایش حلالیت
پنجشنبه 26 مرداد 1391  05:01 ق.ظ
نوع مطلب: (آزمایشگاه ،) توسط: نیلوفر

حلالیت عبارت است ازمقداری ازیک جسم برحسب گرم که دردمای معین درصدگرم حلال ، حل شده وتولید محلول سیرشده ای حل کندولی آنچه که بیشترمتداول است قابلیت حل شدن است که برای یک ماده برابراست با مولاریتة آن .

ماده از ذرات کوچکی به نام مولکول تشکیل یافته است که دارای حرکات انتقالی - ارتعاشی وچرخشی است .  مولکولهاهمدیگررامی ربایند درواقع بین آنها نیروهای جاذبه ودافعه وجوددارد .

درموردگازهابایدتوجه داشت که این نیروهاصفراست .  درحالت مایع نیروهای جاذبه بین مولکولی نسبتاًضعیف ترازحالت جامدبوده وفاصلة بین مولکولها بیشترودرنتیجه تااندازه ای ازیکدیگردورند ، به طوری که آزادانه  می توانند به تمام جهات حرکت کنند ، به همین دلیل مایعات شکل معینی ندارندوجامدات دارای حرکت ارتعاشی هستند .  همچنین بین مولکولهای مایع فضای خالی وجوددارد که این فضادرجامدات کمتراست .

 برای دیدن ادامه متن به ادامه مطلب مراجعه کنید:


 

مراحل انحلال :

1 - تماس : بادرنظرگرفتن نظریة « ذره ای جنبشی » ماده می توان گفت که یک لایه ازمولکولها ، اتم هایایون های سطح خارجی ماده حل شونده بایک لایه ازمولکولهای حلال ، مجاورشده ودرنتیجه بین دوفازمادة حل شونده وحلال تماس حاصل می شود .

2- انحلال : دراین مرحله مولکولها ، اتم هایایون های دوماده که باهم درتماسند هرکدام ارتباط خودراباذره های همانندشان قطع می کنند ودرفضای مجاورسطح تماس ، مخلوطی شامل هردوذره به وجودمی آید .  هرچه ذره های جامدریزترباشندسرعت انحلال بیشتراست زیراریزتربودن ذره های جامد سبب از دیادسطح خارجی آنها شده ، مقداربرخوردهای مؤثربامولکولهای حلال درواحدسطح بیشترمی شود .

3- پخش :  پراکندگی ذره های حل شونده درون حلال تازمانی که بین قسمتهای مختلف محلول ، تفاوت غلظت وجوددارد همچنان ادامه پیدا می کند ولی به محض آنکه این تفاوت غلظت ازبین رفت درحرکت انتقالی ذره های حل شده تعادل به وجودمی آید .  یعنی درتمام حجم محلول ، ذره های ماده حل شونده به طوریکنواخت پخش شده وجابجایی مولکولها مساوی است .

عوامل وفاکتورهای انحلال :

پدیدة انحلال به طبیعت وماهیت حلال وجسم حل شونده بستگی دارد ومهمترین عوامل آن عبارتند از :

 • 1- بهم زدن : دراثربهم زدن پدیده های محلول غلیظ به اطراف پخش شده ولایه هایی ازحلال رابه جسم جامدنزدیک کرده وباعث انحلال آن می شود . ممکن است ضمن بهم زدن ، مادة‌حل شونده به ذره های کوچکترتبدیل شود .
 • 2- دما : ازدیاد دماسبب ازدیاد جنبش مولکولی وسرعت مولکولهای حلال شده ودرنتیجه احتمال برخوردمولکول های حلال بامادة‌ حل شونده درواحدحجم وزمان بیشترمی شود اماباید توجه داشت که انحلال گازهاباازدیاددماکاهش می یابد ولی ، لغزش فشارزیادمی شود .
 • 3- سطح تماس : هرقدرذره هاریزترباشند تعدادذره های بیشتری از ماده جامددرواحدزمان موردحمله وهجوم مولکولهای حلال قرارگرفته وازشکل جامدخارج می شودوبه صورت محلول درمی آیند . اصولاً انحلال ازسطح جسم حل شونده شروع می شود . پس هرچه جسم ریزترباشدانحلال سریعتروبهترصورت می گیرد .
 • 4- قراردادن مادة‌حل شونده درسطح حلال : محلولی که بدین طریق در سطح مایع تشکیل می شود ازمایع خالص سنگین تراست ولذابه سمت پائین می رودکه درصنعت کاربرددارد ، زیراسرعت حل شدن رازیادمی کند .

 

آزمایش اول

« آزمایش حلالیت »

موادموردنیاز :  1- ید 2-نفتالین 3- نمک طعام 4- آب 5- الکل

6-تتراکلریدکربن 7- کلروفرم

وسایل موردنیاز :  1- لولة‌آزمایش 2-پیپت

شرح آزمایش :

مرحلة اول :  ابتدا 5cc آب ، الکل وتتراکلریدکربن برمی داریم . 0.5 گرم ید رابه این حلال اضافه می کنیم .  تابررسی کنیم که یددرکدامیک بهتروسریعترحل می شود .

مشاهده می شود .

 • - درآزمایش یدباآب مشاهده شدکه یددرآب حل نمی شودونتیجه گرفتیم که چون یدیک مادة غیرقطبی است درآب که قطبی است حل نمی شود .
 • - درآزمایش یدباالکل مشاهده شدکه یددرالکل حل می شودچون هردوغیرقطبی اند .حلال حاصل به رنگ قرمزخونی درمی آید .
 • - درآزمایش یدباتتراکلریدکربن نیزمشاهده شدکه درهم حل می شوند . چون هردوغیرقطبی اند . حلال حاصل به رنگ بنفش است .

مرحلة دوم : اضافه کردن نمک به آب ، الکل ، تتراکلریدکربن

 • - درآزمایش نمک باآب مشاهده شدکه درهم حل می شوندچون هردو قطبی اند . درضمن به این دلیل است که پیوندمولکولی آب ازنوع هیدروژنی است ونمک ترکیبی یونی است .
 • - درآزمایش نمک باالکل مشاهده شدکه نمک به مقدارکم درالکل حل شدواین به دلیل قطبیت ضعیف الکل است .
 • - درآزمایش نمک ، تتراکلریدکربن مشاهده شدکه درهم حل نمی شوند چون نمک یک ترکیب یونی است حال آنکه تتراکلریدکربن غیرقطبی است. درضمن جاذبه های تتراکلریدکربن ازنوع ضعیف لاندن می باشد .

مرحلة سوم : اضافه کردن نفتالین به آب - الکل - تتراکلریدکربن .

 • - درآزمایش نفتالین باآب مشاهده شدکه نفتالین درآب حل نمی شودچون نفتالین یک مادة غیرقطبی است . حال آنکه آب قطبی است .
 • - درآزمایش نفتالین باالکل مشاهده شدکه نفتالین درالکل حل نمی شود زیراجاذبه های آنهاازیک نوع نیست . مایع یاحلال بدست آمده زردرنگ است .
 • - درآزمایش نفتالین باتتراکلریدکربن مشاهده شدکه درهم حل می شوند چون که هردوغیرقطبی اند .

مرحلة چهارم :  اضافه کردن کلروفرم به آب ، الکل ، تتراکلریدکربن

 • - درآزمایش کلروفرم باآب مشاهده شدکه کلروفرم درآب حل نمی شود چون کلروفرم قطبیت ضعیفی دارد .
 • - درآزمایش کلروفرم باالکل مشاهده شدکه درهم حل می شوندچون که هردوغیرقطبی اند .
 • - درآزمایش کلروفرم باتتراکلریدمشاهده شدکه درهرهم حل می شوند چون که هردوغیرقطبی اند . ( البته کلروفرم %100‌غیرقطبی نیست . درواقع قطبیت ضعیفی دارد)

حلال

حل شونده

حلال

ید

نمک طعام

نفتالین

کلروفرم

آب

حل نمی شود

حل می شود

حل نمی شود

حل نمی شود

الکل

حل می شود

به مقدارکم حل میشود

به مقدارخیلی کم حل میشود

حل می شود

تتراکلریدکربن

حل می شود

حل نمی شود

حل می شود

حل می شود

 

نتیجه گیری :

مولکول های کواوالانسی قطبی درآب یاحلال های قطبی دیگرحل می شوند .  که علت این حل شدن یکی پیوندهیدروژنی است ودیگری لغزایش میزان       بی نظمی .

درحقیقت نیروی دوقطبی - دوقطبی داتمی برهرماده عامل اصلی جداشدن مولکولهای کواوالانسی درآب ویادرهمدیگراست .  زیراآب می تواندبا        الکلها ،‌آلدهیدهاوکتونهامجتمع شود .  به طورکلی الکلهاوموادی که OH دارنددرآب حل می شوند .

درانحلال Nacl درآب مولکولهای قطبی آب تدریجاً اطراف مولکول قطبی Nacl قرارمی گیرندتاآنرا به یون های  یونیزه کنند .  یونهای حاصل با تعدادی از مولکولهای آب پیوند برقرار می کنندیعنی هیدراته شدن یونها رخ می دهد .  به عنوان مثال درانحلال یددرآب علت اینکه یددرآب حل نشد آن ست که پیوندهای هیدروژنی که بین مولکول های آب برقراراست قوی ترازجاذبه ای است که ممکن است بین مولکول های آب و یدبرقرارباشد .  به عبارت دیگر نیروهای جاذبة قابل توجهی بین مولکول های یدوآب برقرار  نمی شود .  بلکه نیروهای دافعه به وجودآمده دمادوفازخواهیم داشت . • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
еспандер для фітнесу
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 12:30 ب.ظ
резинки для фитнеса дешева
где в харькове можно купить резинку для фитнеса
лучшая фирма фитнес резинка
резинка эспандер profitness
спортивная резина для фитнеса
empire z hack
چهارشنبه 27 دی 1396 11:05 ب.ظ
توحش استدلال های برجسته کارهای شگفت انگیز را ادامه دهید
Bert
جمعه 17 آذر 1396 07:09 ب.ظ
What's up to every one, it's in fact a pleasant
for me to visit this web page, it includes important Information.
Francesco
جمعه 17 آذر 1396 07:07 ب.ظ
Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of
volunteers and starting a new initiative in a
community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have
done a wonderful job!
Mikel
جمعه 17 آذر 1396 07:04 ب.ظ
Hello! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Many thanks
What do you do when your Achilles tendon hurts?
شنبه 18 شهریور 1396 12:07 ب.ظ
I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This article
has really peaked my interest. I will bookmark your website and keep checking for new
information about once a week. I subscribed to your RSS feed
too.
Can Pilates make you look taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 03:35 ب.ظ
Unquestionably imagine that that you said. Your favourite reason seemed to be on the net the simplest factor to understand of.

I say to you, I definitely get irked even as people consider worries that they just
don't know about. You managed to hit the nail upon the highest
and also outlined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.

Will probably be again to get more. Thank you
Foot Issues
دوشنبه 9 مرداد 1396 01:32 ب.ظ
Good day! Do you use Twitter? I'd like to
follow you if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and
look forward to new updates.
eliwatso1987.pixnet.net
چهارشنبه 7 تیر 1396 08:47 ب.ظ
I pay a quick visit each day a few web pages and information sites to read articles or reviews, however this website presents feature based content.
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 10:56 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز آیا واقعا حل و فصل درست با من پس از برخی از زمان.

جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن متاسفانه
تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات و یک خواهد را خوب به پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می بدون
شک تا پایان مجذوب.
http://pagevjwivdwnrm.exteen.com/20150626/hammer-toe
یکشنبه 4 تیر 1396 09:38 ق.ظ
Hi there, You have done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends.
I'm confident they will be benefited from this website.
shontaslinger.wordpress.com
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:31 ب.ظ
Superb blog! Do you have any hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like Wordpress or go for a
paid option? There are so many options out there that I'm
totally confused .. Any suggestions? Thank you!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 01:55 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I've truly loved browsing your blog posts.
In any case I will be subscribing on your feed and I hope you write once more soon!
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 05:37 ق.ظ
Hi there, You've done an excellent job. I will certainly digg it and personally suggest to my
friends. I am sure they will be benefited from this website.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 03:39 ب.ظ
Hurrah! At last I got a webpage from where I know how to in fact get helpful
data concerning my study and knowledge.
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 08:29 ق.ظ
After looking over a handful of the blog posts on your
site, I really appreciate your technique of writing a blog.
I added it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit
my web site as well and tell me what you think.
BHW
شنبه 12 فروردین 1396 11:44 ق.ظ
Great delivery. Solid arguments. Keep up the amazing effort.
محمد
پنجشنبه 22 بهمن 1394 12:31 ب.ظ
سلام

درآمد ثابت ماهیانه داشته باشید

کسب درآمد ماهانه بالای 1 میلیون تومان

100 درصد تضمینی


لینک آموزش برای آقایان:

http://bit.do/poolsaz

لینک آموزش برای خانم ها:

http://bit.do/poolsaz2

درصورت داشتن هرگونه سوال با ایمیل زیر در تماس باشید :
toopfile.ir@gmail.com
برنامه دریافت جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32
جمعه 13 شهریور 1394 08:46 ب.ظ
ســــلام !
وبلاگتان زیباست!

ما برای کاربرانی که از آنتی ویروس نود 32 استفاده میکنند ، برنامه ای طراحی کردیم که بتوانند جدیدترین یوزرنیم و پسورد نود 32 را تنها با یک کلیک دریافت کنند.
این برنامه نیاز به نصب ندارد و حجم آن کمتر از 100 کیلوبایت میباشد و هیچگونه تبلیغات مزاحم به همراه خود ندارد!
با دانلود این برنامه از این پس تنها با یک کلیک و در کمتر از 3 ثانیه جدیدترین یوزر و پسورد آنتی ویروس خود را دریافت کنید.
این برنامه کاملا رایگان میباشد و دائما پشتیبانی و آپدیت میشود.
امکاناتی دیگر مانند مشاهده قیمت ارز و طلا و مشاهده جدول لیگ برتر و ... نیز به نرم افزار اضافه میشود.
برای دانلود به وبلاگ ما بیایید.
لطفا برای حمایت از ما ، وبلاگ ما را لینک کنید.
موفق باشید
سحر
پنجشنبه 8 مرداد 1394 10:31 ق.ظ
سلام !

وبلاگ خیلی زیبایی داری!


سارا شکیبا
شنبه 8 فروردین 1394 09:33 ق.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
پاپ آپ یخی
چهارشنبه 5 فروردین 1394 08:42 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

وبلاگت خیلی زیباست!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگت دارم

سیستم کسب درآمد پاپ آپ یخی -- ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = 60 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و هفتگی - پاسخگویی و پشتیبانی 24 ساعته

ابتدا وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید تا تایید بشه

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 ریال دریافت میکنید

همین حالا ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

اگه سوالی داشتی میتونی از پشتیبانی سایت بپرسی

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!

منتظرما!

محمد
شنبه 1 فروردین 1394 12:34 ب.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
شبکه اجتماعی فیس پلاک
جمعه 22 اسفند 1393 05:43 ب.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
عالی بود
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
پنجشنبه 7 اسفند 1393 01:26 ب.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا برای مدتی محدود با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
پنجشنبه 30 بهمن 1393 05:54 ق.ظ
اگر سنتان زیر 18 سال میباشید خواهش میکنم این نظر رو نخونید.
کتاب آموزش مسائل جنسی و زناشویی برای اولین بار کاملا تصویری و عکسهای واقعی
این کتاب صد در صد مورد نیاز شماست چه مجرد و چه متاهل
فقط تا پایان اسفند 1393 با این قیمت استثنایی عرضه میشود.
این کتاب آموزشی مخصوص افراد بالای 18 سال بویژه زوج های جوان است.
از عواقب خودارضایی با خبرید؟
موثرترین راههای ترک ان را می دانید؟
آقایان ! از زود انزالی رنج می برید ؟
خانم ها ! همسرتان قادر به ارضا شما نیست ؟
از سایز آلت خود ناراضی هستید ؟
نظر خانم ها را در این مورد می دانید؟
میخواهید به همراه همسرتان ارگاسم طولانی و دلپذیر داشته باشید ؟
می خواهید لذت جنسی دو طرفه را تجربه کنید؟
جواب همه افراد مثبت است اما به علت حجب و حیا در خانواده ها اموزش این مسائل مهم به خوبی صورت نمیگیرد و به علت عدم اگاهی و در برخی موارد اگاهی های غیر علمی و ناقص بسیاری افراد قادر به لذت بردن ازاین عواطف و احساسات خدادادی نیستند و برعکس عامل سرخوردگی و نگرانی و تشویش و اختلال در زندگی روزمره شان نیز می شود.
این کتاب در سایر سایت های دیگر به قیمت های بالا به فروش میرود.
اما ما به دلیل اهمیت آن این کتاب را تنها با 5000 هزار تومان در اختیار شما قرار می دهیم.
برای دیدن فهرست مطالب و خرید این کتاب به وبلاگ ما مراجعه کنید.
با لینک کردن وبلاگ ما ، گامی مهم در حل مشکلات جنسی جوانان جامعه بردارید.
در صورت مسدودی وبلاگ به ما ایمیل بزنید.خرید این کتاب بسیار آسان است.

پاپ من
جمعه 3 مرداد 1393 08:59 ب.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 70 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 50 ریال و دومی 25 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 70 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!

محمد
دوشنبه 21 بهمن 1392 09:08 ب.ظ
سلام وبلاگ قشنگی داشتید. امیدوارم منو به به عنوان یک دوست قبول کنی و با وبلاگ من لینک کنی متشکرم...وقتی تبادل لینک کردی به من ایمیل کن تا من هم لینکت کنم
mona
سه شنبه 17 بهمن 1391 06:18 ب.ظ
dokhi khale ap kon dg
ati
چهارشنبه 6 دی 1391 04:01 ب.ظ
سلام میگم دیگه آپ نمیکنی؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30